top of page

Ce trebuie să știi despre ajutor public judiciar în procese civile

Ajutorul public judiciar în materie civilă este un aspect important al accesului la justiție în România, având scopul de a garanta că niciun justițiabil nu este privat de asistența juridică necesară din motive financiare. Ordonanța de urgență nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (”OUG 51/2008”) reglementează modul în care acest ajutor public judiciar este acordat în procesele civile, cu scopul de a se asigura că drepturile cetățenilor sunt protejate și promovate în conformitate cu principiile statului de drept.


litigiu civil
Despre ajutor public judiciar

Ce se înțelege prin ajutor public judiciar în materie civilă?

Ajutorul public judiciar reprezintă totalitatea măsurilor prin care statul sprijină persoanele fizice cu venituri insuficiente pentru a acoperi costurile unui proces civil. Acesta include asistența juridică gratuită, suportul pentru plata taxelor de timbru și alte cheltuieli legate de administrarea justiției.

OUG 51/2008 definește noțiunea de ajutor public judiciar drept: ”Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistență acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executor”.

Cine poate beneficia de ajutorul public judiciar în materie civilă?

Orice persoană fizică a cărei situație financiară nu îi permite să suporte costurile unui proces civil poate solicita acordare ajutor public judiciar în materie civilă. Veniturile solicitantului trebuie să fie sub un anumit prag stabilit prin lege, iar cererea de acordare trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de OUG 51/2008.

De cele mai multe ori, reclamantul este interesat să solicite acordare ajutor public judiciar întrucât el are obligația de a avansa, potrivit legii, cheltuielile judiciare privind plata taxei de timbru și, ce cele mai multe ori, onorariile experților desemnați. Dar și alte părți din litigiul civil pot avea interesul de a solicita acordare ajutor public judiciar. De exemplu, pârâtul poate formula o cerere ce acordare ajutor public judiciar privind pretențiile pe care le solicită pe cale reconvențională, sau intervenienții pot avea un interes în acordare ajutor public judiciar pentru pretențiile proprii.

În ce tipuri de litigii se poate acorda ajutor public judiciar?

Orice proces civil dă dreptul la acordare ajutor public judiciar. De exemplu, ajutor public judiciar poate fi solicitat în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă şi asigurări sociale, dreptul familiei, recuperări creanțe, procese contravenționale, procese privind fondul funciar, dreptul de proprietate, vecinătate, litigii cu asociațiile de proprietari, litigii decurgând din neexecutări contractuale, procese privind drepturile consumatorilor, litigii civile prin drepturile pasagerilor în transportul aerian etc.

Ajutor public judiciar potrivit OUG 51/2008 nu poate fi solicitat în cauze penale. Pentru litigiile penale există alte forme de facilități de protecție a persoanelor implicate.

Criterii de eligibilitate pentru acordare ajutor public judiciar în materie civilă

Pentru acordare ajutor public judiciar, există o serie de condiții legale care trebuie îndeplinite. În alte cuvinte, nu toți justițiabilii au acces la ajutor public judiciar în materie civilă, ci doar acele persoane care pot dovedi că mijloacele materiale de care dispun nu le permit să se reprezinte în mod eficient în cadrul litigiilor civile sau să își protejeze drepturile prevăzute de lege.

Conform OUG nr. 51/2008, pentru a beneficia de ajutorul public judiciar, solicitantul trebuie să demonstreze că veniturile sale lunare, calculate pe membru de familie, nu depășesc un anumit plafon stabilit de lege. Acest plafon poate fi actualizat periodic, reflectând schimbările în economia națională și nivelul de trai. Este (probabil) cea mai importantă condiție care trebuie îndeplinită de persoana care solicită ajutor public judiciar în materie civilă, iar lipsa administrării unor probe corespunzătoare va duce la respingerea cererii de acordare a acestor facilități.

Atunci când se evaluează îndeplinirea condiției plafonului legal, trebuie luate în considerare orice tipuri de venituri: venituri periodice, precum salarii, indemnizaţii, onorarii, rente, chirii, profit din activităţi comerciale sau dintr-o activitate independentă şi altele asemenea, sumele datorate în mod periodic pentru satisfacerea unor necesităţi de bază, cum ar fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere.

Plafonul standard

Momentan, plafonul prevăzut de lege pentru acordare ajutor public judiciar este de 25% din salariul de bază minim brut pe ţară / pe membru de familie / în ultimele 2 luni anterioare formulării cererii de acordare ajutor public judiciar în materie civilă.

Art. 8 alin. (1)  din OUG 51/2008: ”Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.”
Facilități parțiale

Pentru persoanele care realizează venituri mai mari decât plafonul standard prevăzut de lege, dar sub limita de 50% din salariul minim brut pe țară, există posibilitatea obținerii ajutor public judiciar în materie civilă prin acoperirea a 50 din costurile eligibile.

Art. 8 alin. (2) din OUG 51/2008: ”Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.”
Ajutor public judiciar opțional

Ajutor public judiciar în procese civile poate fi acordat, la cerere, pentru acoperirea unor cheltuieli legate de proces, și în funcție de situația specifică a fiecărui caz. Este un caz de acordarea a facilităților financiare în care judecătorul are libertatea de a stabili în funcție de circumstanțele speței respective dacă se impune sau nu o soluție de acordare ajutor public judiciar.

În practică, acest lucru oferă persoanelor cu venituri reduse flexibilitatea de a solicita ajutor public judiciar în litigii civile și atunci când realizează venituri peste plafoanele sus-menționate. Este o soluție rezonabilă, deoarece permite adaptarea ajutorului public judiciar la circumstanțele individuale ale fiecărui solicitant, asigurând o utilizare eficientă a resurselor statului destinat ajutorului judiciar.

Art. 8 alin. (3) din OUG 51/2008: ”Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.”
Ajutorul public judiciar în cazuri speciale

Există circumstanțe personale care justifică acordare ajutor public judiciar indiferent de situația materială a solicitantului. Ele sunt prevăzute prin legi speciale care stipulează dreptul la asistență judiciară gratuită sau asistență juridică, ca formă de protecție în cazuri particulare, cum ar fi minoritatea, handicapul sau alte cazuri specifice. În aceste situații, ajutorul public judiciar este acordat fără să fie necesară îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, dar se limitează la apărarea sau recunoașterea drepturilor sau intereselor care decurg sau sunt legate de condiția specială care a motivat acordarea prin lege a dreptului la asistență judiciară sau juridică gratuită.

Art. 8 ind. 1 din OUG 51/2008: ”Ajutorul public judiciar se acordă, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, independent de starea materială a solicitantului, dacă prin lege specială se prevede dreptul la asistenţă judiciară sau dreptul la asistenţă juridică gratuită, ca măsură de protecţie, în considerarea unor situaţii speciale, precum minoritatea, handicapul, un anumit statut şi altele asemenea. În acest caz, ajutorul public judiciar se acordă fără îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 8, dar numai pentru apărarea sau recunoaşterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate în legătură cu situaţia specială care a justificat recunoaşterea, prin lege, a dreptului la asistenţă judiciară sau la asistenţă juridică gratuită”.

Cine sunt membrii de familie luați în considerare pentru acordare ajutor public judiciar în procese civile?

  • soţul/soţia,

  • copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului,

  • copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

  • persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

Ce tipuri de cheltuieli de judecată acoperă ajutorul public judiciar?

Ajutorul public judiciar în litigii civile poate acoperi toate costurile legate de inițierea și gestionarea unui proces sau de pregătirea apărării. Ajutorul public judiciar poate presupune:

  • plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiție sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistență prin avocat;

  • plata costurile pentru folosirea unui expert, traducător sau interpret în cursul procesului, dacă această plată este prevăzută în sarcina celui ce solicită ajutorul public judiciar;

  • plata onorariului executorului judecătoresc în cazurile de executare silită a obligațiilor civile;

  • scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare de timbru prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Formele de ajutor public judiciar permise de lege pot fi cumulate.

Totuși, valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, în oricare dintre formele de la primele 3 puncte, nu poate depăşi, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 10 salarii de bază minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare. Din acest motiv este necesară depunerea declarației pe proprie răspundere pr

Procedură acordare ajutor public judiciar în materie civilă

Procedura de acordare a ajutorului public judiciar este structurată și presupune mai multe etape:

Formularea unei cereri de acordare ajutor public judiciar

Solicitantul trebuie să depună o cerere pentru acordare ajutor public judiciar în dosarul în care solicită această facilitate. Cererea trebuie să fie însoțită de documente justificative care să ateste situația financiară a solicitantului și a familiei sale și motivele pentru care acordarea ajutorului public judiciar este esențială.

Declarația privind ajutorul public judiciar primit anterior

La cererea de acordare ajutor public judiciar în materie civilă trebuie anexată o declaraţie pe propria răspundere a petentului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.

Soluționarea cererii de ajutor public judiciar

Cererea este evaluată de o instanța de judecată, care decide dacă solicitantul îndeplinește criteriile de eligibilitate, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Părțile din litigiul civil nu sunt citate pentru soluționare cerere ajutor public judiciar, ceea ce înseamnă că petentul nu va putea argumenta verbal solicitarea de acordare a acestei facilități financiare.

Comunicarea hotărârii privind ajutorul public judiciare și căi de atac

Solicitantul primește o copie de pe hotărârea judecătorească privind acordarea sau respingerea cererii de acordare ajutor public judiciar din oficiu.

Dacă ajutorul public judiciar este acordat, se vor specifica costurile acoperite de acesta și condițiile de acordare. Dacă ajutorul public judiciar este refuzat, împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. Calea de atac va fi soluționată de un alt complet de judecată (ie, de alți judecători) și hotărârea judecătorească astfel pronunțată va fi definitivă, nemaiexistând o a doua cale de atac.

Există termene limită pentru depunerea unei cereri de acordare ajutor public judiciar în materie civilă?

În principiu, o cerere de ajutor public judiciar poate fi formulată oricând în cursul judecății, inclusiv în căile de atac. Totuși, pot exista termene limite pentru depunerea ei.

Cel mai frecvent caz este cel al stabilirii unei taxe de timbru judiciar de către instanța de judecată. După comunicarea rezoluției relevante către persoane obligată la plata taxei de timbru, aceasta din urmă are dreptul de a formula cerere de acordare ajutor public judiciar în termen de 5 zile de la primirea comunicării (art. 33 din Ordonanţa de urgenţă nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru).

Un alt caz este cel al formulării unei cereri de acordare ajutor public judiciar în materie civilă pentru exercitarea dreptului la formularea unei ci de atac. În acest caz, cererea pentru acordare ajutor public judiciar se adresează instanţei a cărei hotărâre se atacă, în mod obligatoriu, înăuntrul termenului pentru exercitarea căii de atac şi se soluţionează de urgenţă de un alt complet decât cel care a soluţionat cauza pe fond.

Cât timp se menține ajutorul public judiciar acordat într-un litigiu civil?

Dispoziția de acordare ajutor public judiciar în materie civilă se menține pe întreaga durată a procesului respectiv / etapei procesuale (fond / apel / recurs) în care a fost acordat.

În anumite cazuri, ajutorul public judiciar poate fi revocat. Astfel de cazuri sunt (i) decesul părţii îndreptățite sau (ii) îmbunătăţirea stării sale materiale până la un nivel care să îi permită să facă faţă costurilor procesului.

Nu mai puțin, decizia de acordare ajutor public judiciar poate fi anulată atunci când se dovedește că starea materială a petentului nu este cea prezentată instanței. Orice persoană interesată poate oricând prezenta dovezi instanţei care a încuviinţat ajutorul public judiciar cu privire la situaţia reală a părții care beneficiază de această facilitate legașă.

Dacă în urma cercetărilor unor asemenea dovezi rezultă cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului, judecătorul va obliga pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit, precum şi la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru care a obţinut nejustificat scutirea.

Ce se întâmplă dacă am obținut ajutor public judiciar, dar nu acoperă toate cheltuielile legate de cazul meu?

Dacă ajutorul public judiciar nu acoperă toate cheltuielile litigiului civil, vei fi responsabil pentru plata diferenței. Este important să discuți acest aspect cu un avocat litigii civile pentru a înțelege toate implicațiile financiare și riscurile asociate.

Cum se determină suma acordată pentru acoperirea cheltuielilor procesuale prin ajutor public judiciar?

Suma acordată ca ajutor public judiciar în procese civile depinde de natura și complexitatea cazului, precum și de tarifele standard practicate de avocați pentru serviciile juridice din regiunea respectivă.

Pot primi ajutor public judiciar dacă sunt implicat într-un litigiu privind dreptul de proprietate?

Da, ajutorul public judiciar este disponibil pentru diverse tipuri de litigii civile, inclusiv pentru litigiile privind drepturile de proprietate, atâta timp cât îndeplinești criteriile de eligibilitate.

Pot primi ajutor public judiciar dacă sunt implicat într-un litigiu privind dreptul muncii?

Da, ajutorul public judiciar este disponibil pentru diverse tipuri de litigii civile, inclusiv pentru litigiile privind dreptul muncii, atâta timp cât îndeplinești criteriile de eligibilitate. În pus, în astfel de timpuri de litigii există scutiri speciale acordate de Codul Muncii sau legile speciale în materie pentru ca foștii angajați sau angajații prejudiciați de angajator să poată beneficiar de protecție juridică.

Pot primi ajutor public judiciar dacă sunt implicat într-un litigiu privind dreptul familie?

Da, ajutorul public judiciar este disponibil pentru diverse tipuri de litigii civile, inclusiv pentru litigiile privind dreptul familiei, atâta timp cât îndeplinești criteriile de eligibilitate. Poți solicita ajutor public judiciar în procese de divorț, partaj conform regimului matrimonial ales, încredințare minori și altele.

 

 

0 comentarii

Comments


Citește și...

Docs & Deeds logo
bottom of page