top of page

Cheltuieli de judecată în procesele civile din România

Asigurarea accesului la un proces civil este un drept fundamental al fiecărei persoane. Totuși, de cele mai multe ori exercitarea efectivă a dreptului la judecată în procesele civile atrage plata unor costuri pentru care părțile nu sunt întotdeauna pregătite. Reclamantul poate fi descurajat de taxe de timbru sau costuri cu avocații să inițieze procesele civile prin depunerea unei cereri de chemare în judecată (descarcă modele cereri), în timp ce pârâtul se poate regăsi în situația de a efectua astfel de costuri nedorite și imprevizibile.

Cheltuielile de judecată reprezintă un subiect esențial în contextul accesului la justiție, deoarece ele pot influența semnificativ decizia unei persoane de a iniția sau de a continua un proces civil. În România, aceste cheltuieli includ diverse taxe și onorarii, cum ar fi taxele de timbru, onorariile avocaților, costurile pentru expertize tehnice și alte cheltuieli necesare pentru desfășurarea procesului. De multe ori, atât reclamantul, cât și pârâtul se pot confrunta cu dificultăți financiare în acoperirea acestor costuri, ceea ce este un element de luat în calcul oricând te confrunți cu un litigiu civil.

Docs & Deeds îți răspunde la cele mai comune întrebări despre cheltuieli de judecată.


costuri litigiu
Cine plătește cheltuieli de judecată?

Ce sunt cheltuielile de judecată într-un proces civil?

Cheltuielile de judecată reprezintă costurile suportate de către fiecare parte implicată într-un proces civil pe parcursul desfășurării acestuia. Pot include:

  • cheltuieli de judecată reprezentante de taxe de timbru (acestea fiind costuri administrative ale instanțelor de judecată, obligatorii prin lege pentru inițierea unui proces civil),

  • cheltuieli de judecată reprezentate de onorariile avocaților. Părțile din procesele civile pot fi reprezentate sau nu de avocați, nefiind obligatoriu să-și angajeze unul. Dacă decid să apeleze la un avocat, onorariile avocațiale plătite de partea care câștigă procesul pot fi recuperate de la partea care pierde procesul.

  • cheltuieli de judecată pentru efectuarea de expertize tehnice în cursul procesului. Expertizele tehnice sunt mijloace de probă care ajută părțile să dovedească aspecte tehnice ce presupun cunoștințe de specialitate, de exemplu, în domeniul contabil, imobiliar, topometric etc.

  • cheltuieli de judecată constând în costuri cu deplasarea între localități sau cazarea,

  • alte cheltuieli de judecată necesare pentru desfășurarea procesului.

Cine plătește cheltuieli de judecată?

De regulă, partea care pierde litigiul este obligată să suporte cheltuielile de judecată ale părții câștigătoare, inclusiv onorariile avocațiale. Astfel de cheltuieli de judecată pot include toate costurile rezonabile și necesare pe care partea câștigătoare le-a suportat în cursul procesului.

Ce se întâmplă dacă ambele părți câștigă parțial procesul civil?

În cazul în care ambele părți câștigă parțial procesul – ipoteza clasică fiind cea în care cererea de chemare în judecată formulată de reclamant (comandă model cerere chemare în judecată) este admisă în parte - instanța poate decide împărțirea cheltuielilor de judecată proporțional cu pretențiile admise și respinse. Fiecare parte poate fi obligată să suporte o parte din cheltuielile de judecată ale celeilalte părți. În unele cazuri, este posibil ca fiecare parte să ăși suporte propriile cheltuieli de judecată.

Cum se stabilește cuantumul cheltuielilor de judecată într-un proces civil?

Cuantumul cheltuielilor de judecată este stabilit de instanță pe baza probelor prezentate de părți. Fiecare parte trebuie să dovedească cheltuielile de judecată efectuate prin prezentarea de documente justificative, cum ar fi chitanțe, facturi, contracte de prestări servicii, contractul de asistență juridică încheiat cu avocatul.

De asemenea, partea care solicită cheltuieli de judecată de la cealaltă parte trebuie să dovedească achitarea lor efectivă. Mai exact, nu este suficientă prezentarea unei facturi privind un anumit cuantum al onorariului cu avocatul ales de parte, ci trebuie prezentată dovadă că respectivul onorariu a fost achitat.

Nedovedirea corespunzătoare a cheltuielilor de judecată de către partea dintr-un proces civil care le solicită poate duce la respingerea lor de către instanța de judecată. Citește despre recuperare creanțe.

Care sunt regulile privind suportarea cheltuielilor în caz de soluționare amiabilă a litigiului?

În caz de soluționare amiabilă, părțile pot conveni liber asupra modului de suportare a cheltuielilor de judecată. De obicei, părțile care încheie un contract de tranzacție pentru soluționarea pe cale amiabilă a unui litigiu sau renunță la judecată, fie împart cheltuielile de judecată în mod egal, fie suportă fiecare parte cheltuielile de judecată proprii.

Sunt obligat să solicit rambursarea cheltuielilor de judecată?

Nu, nicio parte nu are obligația de a solicita rambursarea cheltuielilor de judecată de la partea care pierde procesul civil. Recuperarea cheltuielilor de judecată este un drept pe care partea poate decide să îl exercite sau nu.

Când trebuie să solicit rambursare cheltuieli de judecată într-un proces civil?

Cererea de rambursare cheltuieli de judecată într-un proces civil trebuie să fie făcută în anumite momente cheie ale procesului. În funcție de evoluția litigiului, poți solicita cheltuieli de judecată la următoarele momente:

În timpul procesului civil.

Este recomandat să specifici încă de la început, prin cererea de chemare în judecată (dacă ești reclamant) sau prin întâmpinare (dacă ești pârât), că soliciți rambursarea cheltuielilor de judecată de către cealaltă parte. Astfel, instanța va fi informată de la început despre această cerere și se va stabili cadrul procesual în mod corespunzător.

La finalul procesului civil, înainte de închiderea dezbaterilor și pronunțarea hotărârii judecătorești

Dovedirea cererii de rambursare cheltuieli de judecată trebuie făcută înainte ca instanța să închidă etapa dezbaterilor părților (etapa procesului în care părțile prezintă argumentele și probele în sprijinul pozițiilor sale din proces) și să pronunțe hotărârea judecătorească. Cuantificarea cheltuielilor de judecată poate fi inclusă în concluziile finale ale părții și trebuie însoțită de facturile/chitanțele relevante și dovezile de plată.

După pronunțarea hotărârii judecătorești, în cadrul aceluiași proces.

Dacă procesul continuă în căile de atac, precum apel sau recurs, trebuie să soliciți din nou rambursare cheltuieli de judecată în aceste etape. Cheltuielile suportate pentru apel sau recurs trebuie de asemenea justificate și solicitate prin cereri specifice în cadrul acestor proceduri.

Este important să depui toate documentele justificative care atestă cheltuielile de judecată suportate pentru fiecare etapă procesuală (primă instanță, apel, recurs) până la finalizarea respectivului stadiu de judecată. Ca regulă, nu poți solicita rambursare cheltuieli de judecată din primă instanță direct în recurs.

Într-un alt proces civil.

Dacă ai obținut o hotărâre judecătorească favorabilă într-un proces civil, dar nu ai solicitat rambursare cheltuieli de judecată de la partea cealaltă, poți iniția un proces civil separat doar pentru recuperarea lor. În practică, această ipoteză este cunoscută drept ”recuperare cheltuieli de judecată pe cale separată”, adică printr-o nouă cerere de chemare în judecată, într-un alt dosar.

Dacă decizi să procedezi astfel, vei achita o taxă de timbru pentru cererea de recuperare cheltuieli de judecată, întrucât deschizi un litigiu nou, pentru recuperare creanțe. Vei putea recupera și cheltuielile de judecată aferente noului litigiu, urmând aceleași reguli.

Cum pot contesta cheltuielile de judecată solicitate de cealaltă parte?

Dacă consideri că suma ce reprezintă cheltuieli de judecată solicitate de cealaltă parte este exagerată sau nejustificată, poți contesta cuantumul în fața instanței de judecată, argumentând și prezentând dovezi pentru a susține contestația. O astfel de contestație se formulează de partea interesată în procesul civil în care sunt solicitate cheltuielile de judecată.

Împotriva cuantumului cheltuielilor de judecată stabilite printr-o hotărâre judecătorească, partea interesată poate depune și căi de atac (apel sau/și recurs).

Ce se întâmplă dacă instanța consideră că cheltuielile de judecată solicitate de o parte sunt prea mari?

Instanța are dreptul de a reduce cuantumul onorariului avocațial care intră în componența cheltuielilor de judecată achitate de partea care pierde procesul, dacă consideră că aceasta a fost disproporționat față de valoarea sau complexitatea litigiului. În astfel de cazuri, instanța va analiza va decide ce sumă este rezonabil a fi rambursată de partea care pierde litigiul sub formă de cheltuieli de judecată.

În ipoteza de mai sus, este redusă doar valoarea onorariului avocațial pe care partea care pierde procesul are obligația să o ramburseze părții care a câștigat, nu și onorariul avocațial propriu-zis. În alte cuvinte, contractul de asistență juridică dintre un avocat și clientul său rămâne neschimbat, iar onorariul stabilit conform lui va fi plătit integral de client, indiferent care este suma pe care o poate recupera de la partea adversă la finalul procesului civil.

Cu excepția onorariului avocațial, celelalte categorii de costuri ce intră în componența cheltuielilor de judecată nu pot fi reduse de instanță. Cu toate acestea, în practică există cazuri în care instanțele de judecată neglijează această regulă și reduc și alte categorii de costuri.

Există excepții în care partea câștigătoare nu poate recupera cheltuielile de judecată?

Da, există situații în care procesul încetează din diverse cauze independente de vina unei părți din litigiu. Dacă nu se poate stabili ce parte este în culpă procesuală, instanța poate decide să nu acorde cheltuieli de judecată.

Pot recupera cheltuielile de judecată dacă adversarul meu devine insolvent?

Recuperarea cheltuielilor de judecată de la o parte față de care este deschisă procedura insolvenței se va realiza în cadrul acestei proceduri, în măsura în care sunt recuperate sumele aferente din valorificarea activelor debitorului.

Poți înregistra o cerere de înscriere la masa credală (model) pentru a solicita recuperarea cheltuielilor de judecată recunoscute anterior deschiderii procedurii insolvenței în măsura în care există deja o hotărâre judecătorească care să le recunoască în favoarea ta. Dacă nu  te afli în această situație, îți recomandăm să consulți un avocat online.

Pot recupera cheltuielile de judecată dacă am câștigat procesul, dar cealaltă parte a depus apel/recurs?

Da, poți solicita plata cheltuielilor de judecată acordate pentru prima instanță chiar dacă cealaltă parte a depus apel. În plus, dacă câștigi și apelul/recursul, poți solicita rambursarea cheltuielilor de judecată suportate în cadrul apelului/recursului. Este important să depui cereri separate pentru fiecare etapă a procesului.

Totuși, în cele mai multe tipuri de procese civile, hotărârile judecătorești pronunțate de prima instanță nu sunt imediat executorii, ceea ce înseamnă că nu vei putea apela imediat la serviciile unui executor judecătoresc pentru recuperare cheltuieli de judecată. În asemenea caz, va trebui să aștepți să se finalizeze și etapa apelului, iar atunci vei putea executa silit cheltuieli de judecată din fond și din apel.

Pot recupera cheltuieli de judecată dacă am pierdut procesul, dar am obținut o reducere semnificativă a pretențiilor adversarului?

În general, partea care pierde procesul suportă cheltuielile de judecată, însă dacă ai obținut o reducere semnificativă a pretențiilor adversarului, poți solicita instanței să împartă proporțional aceste cheltuieli de judecată. Instanța are dreptul de a decide asupra împărțirii cheltuielilor de judecată în funcție de circumstanțele specifice ale cazului.

Pot recupera cheltuieli de judecată dacă am câștigat procesul și am fost reprezentat de un avocat pro bono?

Dacă ai fost reprezentat de un avocat pro bono și ai câștigat procesul, deși nu ai avut costuri directe pentru onorariul avocatului, poți solicita recuperarea altor cheltuieli de judecată suportate (taxe de timbru, expertize, etc.). Onorariul pro bono nu poate fi recuperat, deoarece nu ai avut o cheltuială efectivă în acest sens.

Pot recupera cheltuieli de judecată dacă am câștigat procesul într-o țară străină și hotărârea trebuie executată silit în România?

Da, poți recupera cheltuieli de judecată chiar și în cazul unei hotărâri obținute într-o țară străină, dacă hotărârea este recunoscută și executată în România. Trebuie să inițiezi procedura de recunoaștere și executare a hotărârii străine în fața instanțelor române (dacă este necesară), iar în cadrul acestei proceduri poți solicita și rambursare cheltuieli de judecată suportate.

Pot fi obligat la plată cheltuieli de judecată în procese contravenționale?

Poți fi obligat la plată cheltuieli de judecată în măsura în care partea adversă le-a efectuat. De obicei, direcțiile din cadrul Poliției implicate în soluționarea proceselor contravenționale au proprii juriști interni care gestionează litigiile. În aceste situații, nu au dreptul să solicite plata cheltuielilor de judecată constând în onorariul avocațial (de obicei, onorariul avocațial este partea consistentă din componența unor cheltuieli de judecată, celelalte costuri fiind reduse).

Pot fi obligat la plată cheltuieli de judecată în litigiile de muncă?

Dacă ești angajat și câștigi un litigiu de muncă, poți solicita rambursare cheltuieli de judecată de la angajator, prin depunerea unei cereri în cadrul procesului sau chiar pe cale separată. Trebuie să prezinți dovezi ale cheltuielilor suportate (de exemplu, facturi, chitanțe, ordine de plată) pentru a justifica cererea ta. Instanța va decide asupra rambursării pe baza acestor dovezi.

Poți fi obligat la plată cheltuieli de judecată indiferent de tipul litigiului de muncă, chiar și în cazul în care are ca obiect concedierea și nu deții un alt loc de muncă.

Dacă angajatorul / fostul angajator este o companie multinațională cu departament juridic și folosește o persoană din cadrul companiei pentru reprezentarea în instanță, este posibil să nu aibă dreptul să ceară rambursare cheltuieli de judecată sau acestea să fie reduse. Dacă vrei detalii, întreabă un avocat.

Dacă ești angajator și câștigi un litigiu de muncă, poți solicita rambursarea cheltuielilor de judecată suportate de la angajat / fostul angajat. Similar cazului anterior, trebuie să depui o cerere în acest sens și să prezinți dovezi privind efectuare cheltuieli de judecată. Instanța va analiza cererea și va decide asupra rambursării.

Pot fi obligat la plată cheltuieli de judecată în litigiile de dreptul familiei?

Da, partea care câștigă procesul ce dreptul familiei poate recupera cheltuieli de judecată de la cealaltă parte. Regula se aplică în cazul proceselor de divorț, partaj al bunurilor în funcție de regimul matrimonial ale sau alte tipuri de procese.

0 comentarii

댓글


Citește și...

Docs & Deeds logo
bottom of page