top of page

Încetare contract de închiriere apartament. Întreabă avocat contracte.

În viața de zi cu zi, milioane de persoane apelează la un contract de închiriere apartament pentru a-și asigura necesitățile locative. Un contract de închiriere apartament reprezintă premisele pentru conturarea relația între proprietar și chiriaș, pentru unul este o sursă de venit, iar pentru celălalt mijlocul prin care își asigură locuința.

Încetarea unui contract de închiriere apartament poate fi determinată de o varietate de factori, fie că este vorba despre expirarea termenului stabilit inițial, încălcarea obligațiilor contractuale sau decizii strategice ale proprietarului legate de proprietate. Este recomandabil să înțelegi mecanismele care determină încetare contract de închiriere apartament și procedurile conexe înainte de a semna angajamentul propriu-zis.

În acest articol, detaliem cele mai frecvente motive pentru care un contract de închiriere apartament poate înceta, inclusiv drepturile și obligațiile părților implicate în acest proces. Rolul clauzelor contractuale este central în astfel de situații, un contract de închiriere apartament redactat profesionist conservând drepturile părților implicate la un nivel superior. Ca să te asiguri că beneficiezi de asemenea clauze, te încurajăm să folosești doar modele contracte profesioniste de pe Docs & Deeds și să întrebi avocat contracte online oricând ai aspecte neclare.

Modecl contract închiriere
Contract închiriere apartament

Contract închiriere apartament vs contract locațiune

Din punct de vedere juridic, contractul de locațiune este contractul la care ne referim în limbajul comun drept contract de închiriere. Contractul de închiriere apartament este o specie a acestuia, atunci când obiectul care se dă în chirie este reprezentat de un apartament. Așadar, între contract de locațiune și contract de închiriere apartament putem spune că există o relație de la întreg la parte.

Art. 1777 Cod civil definește contractul de locațiune:”Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.”

Contractul de închiriere (locațiune), aşa cum este definit de lege, este un acord prin care o persoană, cunoscută sub denumirea de locator, se angajează să ofere unei alte persoane, numită locatar sau chiriaş, dreptul de a folosi temporar, parţial sau integral, un bun în schimbul unei sume de bani sau a altor beneficii, numită chiria. Prin urmare, printr-un contract de închiriere se poate transmite folosința nu doar asupra locuințelor (contract de închiriere apartament), ci și asupra altor bunuri (contract închiriere autoturism / contract închiriere depozit / contract închiriere loc e parcare etc).

Un contract de închiriere apartament este reciproc (sinalagmatic, în limbaj juridic), în sensul că el creează obligaţii pentru ambele părți, fiecare parte urmărind propriul său interes patrimonial. Cele mai multe contracte au obligații reciproce alte părților. Exemple pot fi: model antecontract / model contract consultanță / model contract prestări servicii. Există însă și modele contracte în care o singură parte are obligații, în timp ce cealaltă beneficiază de drepturile născute din respectiva relație contractuală – de exemplu, model NDA unilateral.

Este considerat un contract oneros, deoarece ambele părţi obțin un beneficiu patrimonial în schimbul obligațiilor asumate. Când folosința se transmite fără un preț, te poți afla în fața unui contract de comodat (model comodat apartament / model comodat auto).

De asemenea, este un contract comutativ, deoarece drepturile şi obligațiile părţilor sunt clar definite şi echilibrate în momentul încheierii contractului. Opusul unui asemenea contract este cel aleatoriu, în care părțile stabilesc prestația / evenimentul care îi va influența executarea, dar nu cunosc întinderea drepturilor sau obligațiilor contractuale lor după împlinirea lui. În alte cuvinte, un model contract aleatoriu oferă cel puțin uneia dintre parți șansa unui câștig si o expune totodată la riscul unei pierderi.

Încetare contract de închiriere apartament prin ajungere la termen. Avocat contracte.

Un aspect principal al unui contract de închiriere apartament îl reprezintă termenul pentru care este încheiat, adică durata pe parcursul căreia chiriaşul are dreptul să utilizeze bunul şi în schimbul căreia locatorul primeşte chiria. Un contract de închiriere apartament este un contract cu executare succesivă, în sensul că se execută în mod continuu, dar pe o perioadă determinată de timp.

Un contract de închiriere apartament încetează prin ajungere a termen atunci când a fost încheiat pentru o perioadă determinată, cum ar fi un an sau doi ani de chirie.

Procedură încetare contract de închiriere apartament prin ajungere la termen

În absența unor clauze de prelungire automată, contractul încetează de drept la data expirării termenului convenit. Chiriașul are obligația să elibereze proprietatea, iar proprietarul poate decide să ofere oportunitatea de prelungire sau să încheie un nou contract.

Cine determină durată contract de închiriere apartament?

Durata unui contract de închiriere apartament este stabilită prin acordul liber al părților în momentul semnării contractului. Aceasta poate varia de la câteva luni până la ani întregi, în funcție de nevoile și preferințele părților implicate. Există și o durată maximă prevăzută de lege – 49 de ani. Un model contract de închiriere care prevede o durată mai mare decât termenul legal va fi considerat redus la durata maximă.

Atunci când contractul de închiriere apartament nu determină şi nu s-a convenit altfel prin clauzele contractuale, chiriașul poate denunța unilateral contractul prin notificare oricând, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei.

Ce se întâmplă dacă chiriașul dorește să rămână în apartament după expirare contract de închiriere apartament?

Dacă chiriașul dorește să rămână în apartament după expirare contract de închiriere apartament, trebuie să obțină acordul proprietarului pentru o prelungire a închirierii prin act adițional prelungire termen sau pentru semnarea unui nou contract de închiriere apartament. În lipsa unui acord prealabil, proprietarul poate solicita evacuarea chiriașului conform termenilor conveniți în contractul original sau conform legislației aplicabile.

Care sunt pașii recomandați pentru finalizarea corectă a unui contract de închiriere la ajungerea termenului? Întreabă avocat contracte.

Pentru a încetare corect un contract de închiriere apartament prin ajungerea la termen este recomandabil:

  • proprietarul să notifice chiriașul cu cel puțin o anumită perioadă înainte de expirare termen contract de închiriere apartament despre intenția de a nu prelungi contractul sau despre eventualele condiții pentru o prelungire.

  • chiriașul să înceapă pregătirile pentru eliberarea apartamentului, să efectueze orice reparații necesare, să returneze cheile și să stabilească un moment pentru predarea finală a proprietății, în starea anterioară semnării contract de închiriere apartament.

  • părțile să încheie un proces-verbal de predare primire prin care să consemneze starea în care apartamentul și obiectele aflate în interiorul acestuia au fost predate în urma încetării contractului de închiriere apartament.

Încetare contract de închiriere apartament prin acordul părților

Încetare contract de închiriere apartament prin acordul părților reprezintă o modalitate prin care locatarul și locatorul decid, de comun acord, să pună capăt relației contractuale înainte de termen. Pentru a opera încetare contract de închiriere apartament prin acordul părților, ambele părți contractuale trebuie să agreeze încetarea relației contractuale și condițiile în care se va realiza acest lucru, precum: data încetării contractului, returnarea garanției, plata eventualelor restanțe și predarea apartamentului în condițiile convenite.

Procedură încetare contract de închiriere apartament prin acordul părților

Fiind un caz amiabil de încetare contract, părțile pot folosi un model acord încetare contract pentru a pune capăt relației contractuale. Ca și în cazul încetării contractului prin ajungere la termen, este recomandabil ca părțile să încheie un proces-verbal de predare primire prin care să consemneze starea în care apartamentul și obiectele aflate în interiorul acestuia au fost predate în urma încetare contract de închiriere apartament prin acordul părților, eventual ca anexă la acordul de încetare.

Este necesar un document scris pentru încetare contract de închiriere apartament prin acordul părților?

Da, este recomandat să se întocmească un document scris care să stipuleze acordul ambelor părți și condițiile încetării contractului, pentru a evita eventualele dispute ulterioare. Folosește un model acord încetare contract sau comandă un acord personalizat.

Este necesară o notificare prealabilă pentru încetare contract de închiriere apartament prin acordul părților?

De obicei, nu este necesară o notificare prealabilă dacă ambele părți sunt de acord și semnează un document de încetare a contractului. Totuși, este bine să se discute și să se convină în prealabil asupra tuturor aspectelor decurgând din stingerea relației contractuale înainte de termen.

Ce se întâmplă cu garanția depusă de chiriaș în caz de încetare contract de închiriere apartament prin acordul părților?

Condițiile de returnare a garanției trebuie stabilite prin acordul părților și incluse în acordul de încetare a contractului. Garanția poate fi returnată integral, parțial sau reținută, în funcție de eventualele daune sau restanțe.

Ce se întâmplă dacă una dintre părți nu respectă acordul de încetare contract de închiriere apartament?

Dacă una dintre părți nu respectă acordul de încetare a contractului, cealaltă parte poate apela la mijloacele legale pentru a obține respectarea termenilor contractuali conveniți, inclusiv despăgubiri de la partea aflată în culpă contractuală.

Încetare contract de închiriere apartament prin denunțare unilaterală. Întreabă avocat contacte.

Încetare contract de închiriere apartament prin denunțare unilaterală reprezintă procesul prin care una dintre părți, fie chiriașul, fie proprietarul, decide să înceteze contractul de închiriere înainte de termenul contractual, fără acordul celeilalte părți, în conformitate cu prevederile stipulate în contract sau legislația aplicabilă.

Denunțarea unilaterală a contractului de închiriere apartament reprezintă decizia unei singure părți de a pune capăt relației contractuale, fără a avea nevoie de acordul celeilalte părți, care va trebui să accepte noua situație.

Este legală denunțarea unilaterală a unui contract de închiriere apartament?

Denunțarea unilaterală a unui contract de închiriere apartament este posibilă dacă este prevăzută în contractul de închiriere sau în lege.

Conform Codului civil, chiriașul poate denunța contractul de închiriere locuință prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei. Dacă contractul de închiriere apartament (locuință) este pe durată determinată, locatarul poate denunța unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 60 de zile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă, fiind inaplicabilă.

Ce preaviz trebuie dat pentru denunțarea unilaterală a unui contract de închiriere apartament?

Preavizul necesar pentru denunțarea unilaterală a unui contract închiriere apartament variază în funcție de prevederile contractuale și legislația în vigoare. De obicei, un preaviz de 30 de zile este considerat standard, dar părțile pot stabili alte termene prin modelul de contract folosit.

Ce obligații financiare are chiriașul în cazul denunțării unilaterale?

Chiriașul poate fi obligat să plătească chiria până la sfârșitul perioadei de preaviz, eventualele penalități stipulate în contract și să acopere daunele produse, dacă este cazul.

Ce se întâmplă cu garanția în cazul denunțării unilaterale a unui contract închiriere apartament?

Garanția poate fi reținută parțial sau integral de către proprietar pentru a acoperi eventualele daune sau restanțe ale chiriașului, în conformitate cu termenii contractului de închiriere.

Poate proprietarul să denunțe unilateral contractul de închiriere apartament?

Proprietarul poate denunța unilateral contractul de închiriere, respectând termenii și condițiile stipulate în contract și oferind preavizul necesar chiriașului.

Ce se întâmplă dacă partea care denunță unilateral contractul de închiriere apartament nu respectă termenii de preaviz?

Dacă partea care denunță unilateral contractul de închiriere apartament nu respectă termenii de preaviz și condițiile de încetare a contractului înainte de termen, aceasta poate fi responsabilă pentru eventualele daune cauzate celeilalte părți și poate fi acționată în instanță pentru încălcarea contractului.

Încetare contract de închiriere apartament prin reziliere

Încetarea contractului de închiriere apartament prin reziliere reprezintă situația în care una dintre părți, fie chiriașul, fie proprietarul, decide să încheie contractul din cauza nerespectării obligațiilor contractuale de către cealaltă parte. Rezilierea unui contract implică încetarea relației contractuale din cauza unor neexecutări contractuale și poate atrage după sine consecințe juridice și financiare pentru partea care nu și-a îndeplinit obligațiile.

Care sunt motivele pentru reziliere contract de închiriere apartament?

Motivele pentru reziliere contract închiriere apartament pot include neplata chiriei, deteriorarea proprietății, nerespectarea regulilor de conviețuire sau orice altă încălcare a termenilor contractuali. Contractul de închiriere apartament poate înceta din cauza chiriașului sau a proprietarului.

Un caz particular de reziliere contract închiriere apartament este acela în care proprietarul poate cere instanţei reziliere contract de închiriere în cazul în care chiriaşul, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urmă le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deţinerea sau accesul în locuinţă, fie au un comportament care face imposibilă convieţuirea cu celelalte persoane care locuiesc în acelaşi imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinţei sau a părţilor comune.

Este necesară o notificare prealabilă pentru rezilierea contractului de închiriere?

Da, de obicei, este necesară o notificare prealabilă în care se specifică încălcările contractuale și se oferă un termen pentru remedierea acestora înainte de a iniția rezilierea. În cazul în care în contract de închiriere apartament sunt incluse clauze care permit rezilierea prin simpla notificare a părții care ăși respectă contractul, fără alte formalități, rezilierea poate fi imediată.

Ce se întâmplă cu garanția în cazul rezilierii contractului de închiriere?

Garanția poate fi reținută parțial sau integral pentru a acoperi daunele cauzate de încălcarea obligațiilor contractuale de către chiriaș, dacă acesta este responsabil pentru neexecutare. În cazul în care proprietarul răspunde pentru reziliere contract închiriere apartament, garanția va fi, de principiu, restituită integral, alături de despăgubirile cauzate chiriașului.

Poate chiriașul să rezilieze contractul de închiriere apartament dacă proprietarul nu își îndeplinește obligațiile?

Da, chiriașul poate rezilia contractul dacă proprietarul nu își îndeplinește obligațiile, cum ar fi efectuarea reparațiilor necesare sau asigurarea condițiilor adecvate de locuire.

Ce se întâmplă dacă partea vinovată nu acceptă reziliere contract de închiriere apartament?

Dacă partea vinovată de neexecutare nu acceptă rezilierea contractului de închiriere apartament, cealaltă parte poate apela la instanțele judecătorești pentru a obține o hotărâre de reziliere și despăgubiri pentru daunele suferite, inclusiv cheltuieli de judecată.

Ce se întâmplă după încetare contract închiriere apartament? Avocat contracte.

Când chiriașul refuză părăsirea apartamentului, deși dreptul său de a folosit apartamentul a încetat în urma desfacerii contract de închiriere apartament, proprietarul va putea să pornească o acțiune în evacuare.

Acțiunea în evacuare reprezintă procedura legală prin care proprietarul apartamentului încearcă să îndepărteze o persoană aflată în posesia sau în folosința acestuia (fostul chiriaș sau un ocupant care nu a avut niciodată dreptul de a folosi apartamentul).

Notificarea de evacuare

Înainte de inițierea procedurii legale de evacuare, proprietarul trebuie să trimită chiriașului o notificare scrisă, prin care să îi aducă la cunoștință motivele pentru care se dorește evacuarea și să îi ofere un termen pentru remedierea situației prin predarea voluntară a apartamentului.

Cererea de evacuare

Dacă chiriașul nu își îndeplinește obligațiile în termenul stabilit în notificare, proprietarul poate depune o cerere de evacuare la instanța de judecată competentă. Cererea trebuie să includă motivele evacuării și dovezi care să susțină poziția proprietarului.

Judecata cererii de evacuare

Instanța de judecată va analiza cererea de evacuare și va stabili un termen de judecată. Atât proprietarul, cât și chiriașul vor fi citați pentru a-și prezenta punctele de vedere. În urma ascultării părților, instanța va emite o hotărâre judecătorească prin care va decide dacă evacuarea este justificată (Citește și despre ajutor public judiciar în materie civilă).

Am dreptul să intru în apartament dacă chiriașul îl ocupă fără drept după încetare contract închiriere apartament?

Nu, în general nu ai dreptul să intri în apartament dacă chiriașul îl ocupă fără drept după încetare contract de închiriere. În astfel de situații, este necesar să urmezi procedurile legale judiciare pentru evacuarea chiriașului.

Evacuarea chiriașului este o procedură legală complexă, care necesită respectarea unor pași formali și necesită emiterea unei hotărâri judecătorești. Fără parcurgerea procedurii de evacuare, este posibil să răspunzi pentru daunele cauzate chiriașului și chiar din punct de vedere penal.

 

 

0 comentarii

Comments


Citește și...

Docs & Deeds logo
bottom of page