top of page

Contract de sponsorizare – ghid legal

Actualizată în: 4 iun.

În contextul actual al mediului de afaceri, contractele de sponsorizare au devenit un element esențial pentru susținerea financiară și promovarea diverselor inițiative, mai ale a celor susținute de organizațiile non-profit. Ca în cazul oricăror alte contracte, există o serie de aspecte legale și practice pe car este recomandabil să le cunoști înainte de a semnat un contract de sponsorizare.


sponsorizari si donatii
Contract sponsorizare model

Ce este un contract de sponsorizare?

Un contract de sponsorizare este un acord legal între două părți: sponsorul, care oferă suport financiar sau alte resurse, și beneficiarul, care primește acest suport în mod dezinteresat sau schimbul unor beneficii, cum ar fi promovarea numelui sau a brandului sponsorului. În România, regimul unui contract de sponsorizare este reglementat de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

Există câteva reguli aplicabile încheierii unui contract de sponsorizare, în lipsa cărora valabilitatea lui poate sta sub semnul întrebării:

Contractul de sponsorizare are formă scrisă.

Potrivit Legii nr. 32/1994, contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

Cerința formei scrise a contractelor nu este regula în România: cele mai multe contracte sunt valabil încheiate în formă ”consensuală”, ceea ce înseamnă că există prin simplul fapt că părțile au ajuns la un acord contractual cu caracter obligatoriu. Pentru alte modele de contracte forma scrisă este cerută doar pentru a putea fi probate (citește despre formă contract împrumut).Contractul de sponsorizare conține o evaluare a bunurilor ce formează obiectul sponsorizării.

În cadrul unui contract de sponsorizare, evaluarea bunurilor ce formează obiectul sponsorizării este un aspect esențial care asigură transparența și claritatea acordului între părți, precum și față de terți. Această evaluare a bunurilor prin modelul de contract de sponsorizare pe care-l folosești are scopul de a indica valoarea reală a sponsorizării și de a facilita respectarea reglementărilor fiscale privind contractul de sponsorizare, asigurând:

 • claritate și transparență: o evaluare precisă asigură că ambele părți au o înțelegere clară a valorii sponsorizării, prevenind eventualele conflicte sau neînțelegeri.

 • respectarea reglementărilor fiscale: pentru a beneficia de deducerile fiscale prevăzute de lege, valoarea bunurilor sponsorizate trebuie documentată corespunzător.

 • responsabilitate financiară: evaluarea ajută la monitorizarea și gestionarea resurselor financiare și materiale implicate în sponsorizare.

 • documentare legală: o evaluare bine documentată poate servi ca dovadă legală în caz de litigii sau controale fiscale.

Exemple de bunuri materiale ce pot forma obiectul contractului de sponsorizare.

Câteva exemple de bunuri care pot face obiectul unui model contract sponsorizare și necesită evaluare sunt:

 • echipamente tehnice: dacă sponsorul oferă echipamente tehnice (de exemplu, calculatoare, echipamente audio-vizuale), valoarea acestora poate fi stabilită pe baza prețului de achiziție sau a unei evaluări independente, dacă echipamentele sunt folosite.

 • produse promovate: în cazul în care sponsorizarea implică produse pentru promovare (de exemplu, tricouri, postere, pliante), valoarea acestora ar trebui să includă costul de producție și, eventual, costurile de distribuție.

 • servicii de marketing: dacă sponsorizarea implică furnizarea de servicii (de exemplu, campanii de marketing, consultanță), valoarea acestor servicii poate fi determinată pe baza tarifelor practicate de furnizorii de servicii similare pe piață.

Procedura de evaluare a bunurilor conform unui model de contract sponsorizare

Procesul de evaluare a bunurilor care fac obiectul unui contract de sponsorizare poate varia în funcție de natura bunurilor și de complexitatea sponsorizării. În general, etapele evaluării bunurilor presupun:

 • identificarea bunurilor: primul pas este identificarea precisă a bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi sponsorizate, prin listarea lor în modelul de contract de sponsorizare sau anexele la contract. Bunurile ce formează obiectul sponsorizării pot include echipamente, produse, servicii sau alte resurse materiale, iar identificare lor se poate face prin denumirea și descrierea bunului în modelul de contract.

 • determinarea valorii: valoarea bunurilor trebuie determinată pe baza prețului de piață sau a unei evaluări independente. Pentru bunurile cu o valoare semnificativă, poate fi necesară implicarea unui evaluator autorizat, pentru a garanta imparțialitatea evaluării. Un asemenea raport de evaluare a bunurilor poate fi anexat modelului de contract de sponsorizare.

 • documentarea evaluării: toate detaliile evaluării trebuie documentate corespunzător în contractul de sponsorizare. aceasta include descrierea bunurilor, metodologia de evaluare și valoarea estimată.

 • acordul părților: ambele părți trebuie să fie de acord cu evaluarea stabilită și să semneze contractul de sponsorizare care include această evaluare.

Când se realizează evaluarea bunurilor ce formează obiectul unui contract de sponsorizare, există câteva aspecte cheie care trebuie luate în considerare:

 • prețul de piață: valoarea bunurilor ar trebui să fie stabilită în conformitate cu prețul de piață curent pentru a asigura o evaluare corectă și justificată.

 • starea bunurilor: starea fizică și funcționalitatea bunurilor trebuie luate în considerare. bunurile noi și cele folosite pot avea valori diferite.

 • valoarea serviciilor: în cazul în care obiectul sponsorizării include servicii, valoarea acestora trebuie determinată pe baza tarifului orar sau al costului estimat pentru furnizarea serviciilor respective.

 • documentația suplimentară: în anumite cazuri, poate fi necesar să se atașeze documentație suplimentară, cum ar fi rapoarte de evaluare, facturi sau chitanțe, pentru a susține valoarea stabilită.


Cine poate acorda sponsorizări?

Orice persoană fizică sau juridică, din România sau străinatate, poate fi sponsor în baza unui contract de sponsorizare încheiat potrivit legii.

Cine poate fi beneficiarul unui contract de sponsorizare?

Legea prevede o categorie largă de persoane fizice și juridice ce pot fi bneficiarele unui model contract de sponsorizare. Categoriile principale de beneficiari sunt

 • orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;

 • instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice pot beneficia de contract de sponsorizare.

 • emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile de activitate circumscrise sponsorizării.

 • orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute de lege este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea. De exemplu, o fundație (persoană juridică nonprofit) cu activitate constantă în domeniul protecţiei şi mediului poate recomanda, în baza unei certificări scrise, spre a fi sponsorizată, o persoană fizică care desfăşoară o activitate pentru combaterea încălzirii globale.

Elementele esențiale ale unui model contract de sponsorizare

Un model contract sponsorizare trebuie să includă anumite elemente contractuale esențiale pentru a fi considerat valid și executabil din punct de vedere legal, precum:

 • părțile contractante: este important să se precizeze clar cine sunt părțile implicate în contractul de sponsorizare – sponsorul și beneficiarul.

 • obiectul unui contract de sponsorizare: trebuie să se descrie detaliat natura sponsorizării, inclusiv tipul de sprijin oferit (financiar, material, servicii etc.) și scopul acestuia.

 • obligațiile părților dintr-un contract de sponsorizare: atât sponsorul, cât și beneficiarul trebuie să aibă obligații clar stipulate în contract. de exemplu, sponsorul se angajează să ofere suportul convenit, iar beneficiarul se angajează să promoveze sponsorul conform termenilor agreați.

 • durata contractului de sponsorizare: perioada de valabilitate a contractului trebuie specificată clar, inclusiv eventualele condiții de prelungire sau încetare anticipată.

 • condiții financiare pentru încheierea unui contract de sponsorizare: detaliile privind sumele de bani sau valoarea materială a sponsorizării, modalitățile de plată și termenele de plată sunt esențiale.

 • păstrarea confidențialității contractului de sponsorizare: în anumite cazuri, părțile pot conveni asupra unor clauze de confidențialitate pentru a proteja informațiile sensibile.

 • încetarea contractului de sponsorizare: condițiile în care contractul poate fi încetat, fie prin acord mutual, fie din cauza neîndeplinirii obligațiilor de către una dintre părți.

Aspecte juridice relevante pentru semnarea unui contract de sponsorizare

În România, contractele de sponsorizare sunt supuse unor reglementări specifice care asigură cadrul legal necesar pentru desfășurarea acestora:

 • legea sponsorizării: legea nr. 32/1994 reglementează sponsorizarea în românia. conform acestei legi, sponsorizarea este definită ca un act prin care două părți convin asupra unei activități ce implică suport financiar sau material, în schimbul unor beneficii de imagine.

 • impozitarea sponsorizării: sponsorizările sunt deductibile fiscal în anumite condiții. conform codului fiscal, sponsorizările pot fi deduse din impozitul pe profit datorat de către sponsor, în limita a 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,5% din cifra de afaceri.

 • documentația necesară: pentru a beneficia de deduceri fiscale, este necesar ca sponsorizarea să fie documentată corespunzător. Acest lucru include încheierea unui contract de sponsorizare în formă scrisă, păstrarea chitanțelor și a altor documente justificative.


De ce încheie părțile contracte de sponsorizare? Avantajele contractelor de sponsorizare.

Un contract de sponsorizare poate aduce numeroase beneficii pentru ambele părți implicate:

Pentru sponsor:
 • creșterea vizibilității: sponsorizarea poate ajuta la creșterea vizibilității și notorietății brandului. Contractele de sponsorizare pot fi populare pentru dezvotarea unor afaceri eCommerce.

 • beneficii fiscale: deducerea fiscală a sponsorizărilor poate reduce impozitul pe profit datorat.

 • reputație și responsabilitate socială: implicarea în activități de sponsorizare poate îmbunătăți imaginea publică a companiei, arătând angajamentul față de comunitate și cauze sociale.

Pentru beneficiar:
 • resurse financiare și materiale: sponsorizările oferă resurse esențiale pentru desfășurarea activităților și proiectelor.

 • parteneriate strategice: colaborarea cu sponsori poate deschide noi oportunități și parteneriate de lungă durată.

 • promovare: beneficiarul poate beneficia de promovarea realizată de sponsor, atrăgând astfel un public mai larg. Verifică și alte modele de acte juridice.

Ce facilități fiscale există pentru sponsori?

Legea 32/1994 prevede că sponsorii care încheie contracte de sponsorizare beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul valorii sponsorizărilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.

Astfel de facilități nu se acordă în cazul:

 • încheierii unor contracte de sponsorizare reciproce între persoane fizice sau juridice;

 • încheierii unu model contract sponsorizare cu rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;

 • încheierii unu model contract sponsorizare cu o persoană juridică fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.

Ce facilități are persoana sponsorizată printr-un contract de sponsorizare?

Beneficiarul unui contract de sponsorizare are și el facilități fiscale, în sensul că sumele de bani sau bunurile primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

Mecenatul este o varianta a contractului de sponsorizare.

Ce este contractul de mecenat?

Mecenatul este un contract dezinteresat, un act de liberalitate, prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată.

Contractul de mecenat trebuie încheiat în forma autentică, la notarul public. Forma autentică a contractului de mecenat – varianta a contractului de sponsorizare – este prevăzută de lege pentru valabilitatea contractului, ceea ce înseamnă că ea este obligatorie.

În modelul de contract de mecenat, părțile trebuie să specifice obiectul, durata şi valoarea contractului.

Ce diferențe sunt între contractul de mecenat și contractul de donație?

Contractul de mecenat și contractul de donație sunt două forme de susținere financiară sau materială, care, deși similare în esență, prezintă diferențe semnificative în ceea ce privește obiectivele, implicațiile legale și beneficiile fiscale pe care părțile implicate le pot ve.

Contractul de mecenat are ca scop susținerea materială sau financiară oferită de o persoană fizică sau juridică (mecenat) pentru desfășurarea unor activități culturale, științifice, educative, artistice sau de altă natură, fără a aștepta o recompensă materială sau financiară. Este un act de filantropie, prin care mecena își manifestă interesul și suportul pentru dezvoltarea și promovarea acestor activități.

Donația, conform Codului Civil român, este un act juridic (contract) prin care o persoană (donator) transferă proprietatea unui bun sau a unei sume de bani către o altă persoană (donatar), fără a primi în schimb vreo recompensă. Contractul de donație poate fi semnat în diverse scopuri, inclusiv caritabile, umanitare, religioase sau personale.

În cazul contractului de mecenat, sponsorii pot beneficia de deduceri fiscale conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și mecenatul sau codului fiscal. În afara beneficiilor fiscale, mecenatul poate aduce și avantaje non-financiare, cum ar fi îmbunătățirea imaginii publice și consolidarea reputației ca susținător al culturii și educației.

Contractul de donație nu atrage beneficii fiscale pentru părțile implicate, fiind cel mai adesea folosit în interes privat, în considerarea relațiilor strânse dintre donator și donatar.

Concluzii

Contractul de sponsorizare reprezintă un instrument valoros pentru dezvoltarea și susținerea diverselor inițiative în România și susținerea segmentului non-profit. Un model contract sponsorizare bine redactat, care respectă toate cerințele legale și include toate elementele esențiale, poate asigura succesul și beneficii reciproce pentru ambele părți implicate. Respectarea legislației în vigoare și a procedurilor fiscale este crucială pentru a evita problemele legale și pentru a maximiza avantajele oferite de sponsorizări.

Indiferent dacă ești sponsor sau beneficiar, înțelegerea și utilizarea corectă a contractelor de sponsorizare îți poate aduce numeroase avantaje și poate contribui semnificativ la atingerea obiectivelor tale.

0 comentarii

Comments


Citește și...

Docs & Deeds logo
bottom of page