top of page

Contract de prestări servicii - model pre-redactat și aspecte practice

Contractele de prestări servicii sunt preferatele mediului de afaceri actual. Orice afacere le întâlnește mai devreme sau mai târziu indiferent de domeniul de activitate sau vechimea pe piață. Un model de contract de prestări servicii poate fi folosit în numeroase industrii: consultanță de business, financiară sau de tace, prestării servicii IT, prestării servicii de construcții, mentenanță, servicii de creare opere sau conținut, educaționale, sau orice altă specialitate.

Un model de contract de prestări servicii redactat profesionist este un instrument maleabil pentru o varietate de situații practice în care afacerea ta are nevoie de parteneri externi pentru procurarea de activități sau proiecte, curente sau ocazionale. Află mai multe despre elementele unui contract de prestări servicii.

Contractul de prestări servicii este esențial pentru a transpune în termeni și condiții juridice așteptările existente între prestatorii de servicii și beneficiarii acestora. Un model contract prestări servicii bine redactat poate preveni numeroase conflicte și poate asigura o colaborare eficientă și profitabilă pentru ambele părți implicate.


prestator de servicii lucrează
Model contract prestări servicii

Probleme frecvente în contractele de prestări servicii

Un model contract prestări servicii bine redactat poate preveni multe probleme juridice ale unei afaceri / firme de tip SRL. Există totuși riscuri și provocări care pot să apară pe parcursul executării unui contract de prestări servicii, mai ales atunci când conținutul său a fost redactat de persoane fără pregătire juridică. Recomandabil este să vorbești cu un avocat pentru a adapta modelul de contract de prestări servicii pe care îl folosești în activitatea afacerii tale. Dacă din motive de costuri nu îți permiți acest lucru sau nu dorești să o faci, ține cont de următoarele aspecte atunci când definitivezi modelul de contract de prestări servicii:

Neclaritățile în descrierea serviciilor sunt o sursă constantă de neînțelegeri între prestator și beneficiar.

Una dintre cele mai comune probleme apărute în executarea unui contract de prestări servicii este descrierea vagă sau incompletă a serviciilor pe care părțile le contractează.

Este insuficientă și o descriere generală a serviciilor, precum: (i) într-un contract de consultanță (prestare servicii de consultanță), termenul "asistență strategică" poate fi interpretat în moduri diferite de către părți. Beneficiarul va dori ca serviciile să fie cât mai cuprinzătoare, cât să includă recomandări detaliate, analize de riscuri, soluții propuse, în timp ce prestatorul va dori să presteze doar serviciile esențiale; (ii) o prevedere precum "Prestatorul va furniza servicii" este confuză și nu specifică ce tip de servicii vor fi furnizat; (iii) o clauză dintr-un contract de prestări servicii potrivit căreia ”Părțile vor coopera pentru succesul proiectului” nu definește clar ce implică această cooperare și ce sarcini specifice au fiecare dintre părți.

Toate aceste clauze creează confuzie între părți și sunt sursa unor probleme contractuale care, în final, pot atrage încetarea contractului sau dau naștere unor litigii.

Așadar, orice contract de prestări servicii pe care îl folosești în business-ul tău trebuie să conțină o descriere detaliată a serviciilor prestate.

Serviciile pot fi definite ca activități sau acțiuni efectuate de o parte (furnizorul de servicii sau prestatorul) pentru a îndeplini anumite nevoi sau cerințe ale unei alte părți (beneficiarul sau clientul). Acestea pot varia de la servicii profesionale, cum ar fi consultanța (model contract consultanță), avocatura (întreabă avocat) și contabilitatea (comandă contract personalizat), la servicii tehnice, cum ar fi dezvoltarea software-ului (model contract SaaS), întreținerea echipamentelor și suportul IT.O descriere adecvată a serviciilor ar putea include:

Tipul serviciilor.

Consultanță, întreținere, dezvoltare, suport tehnic, etc. alături de domeniul specific de activitate în care ele vor fi furnizate (modele documente). Dacă serviciilor sunt furnizate pentru dezvoltarea unui proiect, poți descrie caracteristicile acestuia sau scopul urmărit de beneficiar.

Scopul serviciilor prestate.

Scopul serviciilor ar trebui specificat printr-un contract de prestări servicii pentru a garanta că părțile au o înțelegere comună asupra motivului pentru care relația contractuală există. Scopul Serviciilor poate consta în îmbunătățirea eficienței operaționale, rezolvarea problemelor tehnice, furnizarea de soluții specializate, prestarea de servicii de construire, consultanță privind comercializarea unor produse specializate (citește despre comercializarea produselor de tutun)

Metode și tehnologii utilizate.

Include în modelul de contract tehnologii software specifice, metodologii de proiect, echipamente utilizate. Garanția produselor este un aspect important pentru orice cumpărător, și de aceea este important ca funcționalitățile și caracteristicile așteptate de la acestea să fie predeterminate între părți

Rezultatele așteptate.

Livrabile concrete cu indicatori de performanță, performanțe îmbunătățite, economii de costuri, etc. Mai ales atunci când ai un start-up, este important ca modelele de contracte pe care le folosești să fie adaptate posibilităților de creștere ale acestuia și să fie orientate către evitarea unor probleme legale frecvente pentru start-up-uri.

Durata și frecvența serviciilor.

Orice contract de prestări servicii ar trebui să clarifice dacă serviciile sunt oferite pe o bază continuă, sau reprezintă proiecte de durată fixă, sau intervenții periodice. Pentru furnizorul / prestatorul dintr-un contract de prestări servicii, cunoașterea duratei și frecvenței serviciilor permite o planificare mai eficientă a resurselor umane și materiale necesare pentru a îndeplini obligațiile contractuale. Pentru beneficiarul dintr-un contract de prestări servicii, cunoașterea duratei și frecvenței serviciilor permite planificarea cheltuielilor, bugetelor și alocarea corespunzătoare a resurselor.

Exemple de prevederi pentru durata și frecvența serviciilor

Durata limitată a contractului de prestări servicii: "Contractul va fi valabil pentru o perioadă de 12 luni, începând de la data semnării."

Contract de prestări servicii în care serviciile sunt furnizate cu o anumită frecvență: "Serviciile de mentenanță vor fi furnizate lunar, în prima săptămână a fiecărei luni."

Contract de prestări servicii în care se execută proiecte sau lucrări: "Proiectul va fi finalizat în termen de 6 luni de la data începerii."

Contract de prestări servicii în care există intervale regulate de revizuire: "Părțile vor organiza întâlniri de revizuire trimestriale pentru a evalua progresul și pentru a discuta orice ajustări necesare."

Întârzierile în prestarea serviciilor cauzate de evenimente neașteptate

Uneori, executarea unor contract de prestări servicii nu depinde exclusiv de voința părților implicate. Evenimente exterioare pot influența prestațiile părților, unele dintre ele conducând la efecte negative asupra contractului de prestări servicii.

Dintre cele mai frecvente asemenea evenimente exterioare, menționăm:

  • Calamități naturale: cutremure, inundații, incendii de vegetație.

  • Conflicte sociale: greve, proteste masive, blocade.

  • Probleme tehnice majore: defecțiuni critice ale echipamentelor, atacuri cibernetice.

  • Probleme logistice: întreruperea lanțului de aprovizionare, restricții de transport.

  • Evenimente politice: schimbări legislative rapide, embargouri comerciale, exproprieri sau naționalizări.

  • Crize de sănătate: epidemii, pandemii, carantine obligatorii.

Unele părți decid să includă în contractele de prestări servicii clauze care să specifice măsurile luate în cazul apariției unor asemenea evenimente externe.

Cele mai uzuale exemple de clauze pentru întârzieri cauzate de evenimente neașteptate ce pot fi incluse într-un contract de prestări servicii sunt:

Clauza de forță majoră

Scopul unei clauze de forță majoră este de a se asigură că niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, în măsura în care această neîndeplinire este cauzată de evenimente imprevizibile, exterioare ei și care nu puteau fi împiedicate. Astfel de evenimente sunt dincolo de controlul rezonabil al părților dintr-un contract de prestări servicii, așa că nu ar fi echitabil ca vreuna dintre ele să poarte responsabilitatea intervenirii lor.

În general, când un eveniment de forță majoră intervine, partea afectată va notifica cealaltă parte cât mai curând posibil și va lua măsuri rezonabile pentru a minimiza impactul asupra obligațiilor contractuale. În unele cazuri, contractul poate înceta (model acord de încetare) sau contractul poate fi reziliat.

Clauza de întârziere neimputabilă

Părțile dintr-un contract de prestări servicii pot decide că în cazul în care prestarea serviciilor este întârziată din cauza unor circumstanțe neprevăzute și neimputabile furnizorului de servicii, precum probleme tehnice majore, lipsa materialelor sau echipamentelor esențiale, sau alte evenimente care nu puteau fi prevăzute sau evitate, termenul de prestare a serviciilor va fi extins în mod corespunzător. Clauza este asemănătoare celei privind forța majoră, dar poate acoperi și evenimente care nu pot fi încadrate, potrivit regulilor din Codul Civil în cazuri de forță majoră pentru că le lipsește una dintre caracteristicile acesteia.

Clauza de suspendare a serviciilor

Printr-un contract de prestări servicii, părțile pot conveni ca furnizorul de servicii sau beneficiarul să aibă dreptul de a suspenda temporar executarea obligațiilor contractuale, intervin circumstanțe acre le afectează buna desfășurarea a business-ului sau a proiectului. Într-un asemenea caz, este frecvent ca termenele de livrare din contractul de prestări servicii să fie ajustate corespunzător.

Întârzieri în plata facturilor emise pentru contractul de prestări servicii

Problemele legate de termenele de plată sunt frecvente în contractele de prestări servicii. Întârzierile în plata facturilor pot afecta fluxul de numerar al prestatorului și pot crea tensiuni între părți. Un model contract prestări servicii ar trebui să includă clauze clare privind termenele de plată, penalitățile pentru întârziere și procedurile de soluționare a disputelor financiare.

Dacă beneficiarul nu achită în mod voluntar serviciilor, poți folosi modele de cereri de chemare în judecată care pot ajuta la recuperarea datoriilor. Cea mai populară modalitatea de recuperare a facturilor neplătite este ordonanța de plată (model). Ordonanța de plată este o procedură judiciară simplificată, ce implică durată redusă de timp și costuri mici pentru creditor, începând cu încercarea de soluționare pe cale amiabilă prin trimiterea unei somații de plată (model) către debitor.

Sunt permise modificări ale cerințelor de către beneficiarul unui contract de prestări servicii pe parcursul executării contractului?

În timpul executării unui contract, beneficiarul poate dori să modifice cerințele inițiale, mai ales în cazul acelor proiecte dezvoltate ”de la zero” în care nu toate elementele puteau fi cunoscute de părți cu precizie.

De exemplu, într-un contract de dezvoltare aplicații web, clientul poate solicita funcționalități suplimentare care nu erau incluse inițial, în funcție de performanța diverselor iterații ale aplicației sau de preferințele clienților. Aceste modificări pot duce la creșterea costurilor și a timpului necesar pentru finalizarea proiectului. Pentru a gestiona aceste situații, modelul de contract de prestări servicii ar trebui să includă proceduri clare pentru modificarea cerințelor și ajustarea costurilor și termenelor.

Sau, în executarea unui contract de prestări servicii construcții, beneficiarul proiectului de construcții solicită mici modificări la structura clădirii în funcție de anumite schimbări de design.

Unele contracte de prestări servicii permit modificarea cerințelor inițiale, în timp ce altele nu.

Modificările cerințelor de către beneficiarul unui contract de prestări servicii pe parcursul executării contractului sunt posibile dacă modelul de contract permite acest lucru, dar trebuie gestionate corespunzător pentru a evita neînțelegerile și conflictele. De obicei, contractele de prestări servicii includ clauze specifice care reglementează modul în care aceste modificări pot fi făcute.

O clauză care permite modificarea cerințelor inițiale ale beneficiarului dintr-un contract de prestări servicii în mod unilateral, prin simpla decizie a beneficiarului, ar trebui să specifice tipul modificărilor permise, impactul asupra termenelor de livrare și costurile suplimentare, dacă este cazul.

Există clauze care prevăd proceduri de aprobare a modificărilor privind obiectul contractului de prestări servicii. Beneficiarul poate solicita modificări, iar furnizorul de servicii va evalua impactul acestora asupra termenelor și costurilor și va prezenta un raport. Modificările vor fi implementate doar după aprobarea scrisă a ambelor părți, sau pot forma obiectul unui act adițional (model).

Atunci când există clauze contractuale din contractul de prestări servicii care permit modificarea obiectului, de obicei sunt însoțite de prevederi care abordează impactul asupra prețului. Orice modificare a cerințelor care implică resurse suplimentare sau ajustări ale serviciilor va fi reflectată în prețul contractului de prestări servicii. Furnizorul de servicii va furniza o estimare a costurilor adiționale înainte de implementarea modificărilor, iar beneficiarul aprobă ca regulă aceste costuri suplimentare în scris.

În practică, orice modificare a unui contract profesionist trebuie documentată clar, specificând detaliile schimbării, motivul acesteia și impactul asupra proiectului. Comunicarea între părți trebuie să fie deschisă și transparentă pentru a se asigura că toate schimbările sunt înțelese și agreate de ambele părți. Impactul modificărilor asupra termenelor de livrare, costurilor și calității serviciilor prestate trebuie și el avut în vedere părți, într-un mod realist și prin luarea în considerare a tuturor implicațiilor. Contractul de prestări servicii în formă modificată ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a permite ajustări, dar și suficient de clar pentru a preveni abuzurile sau interpretările greșite, motiv pentru care este recomandabil să întrebi un avocat înainte de implementarea unor schimbări în orice documente juridice (modele).

Probleme cauzate de lipsa de comunicare a părților dintr-un contract de prestări servicii.

Comunicarea ineficientă între părți poate duce la neînțelegeri și la nerespectarea termenilor contractuali. De exemplu, într-un contract pentru servicii de întreținere a echipamentelor, lipsa de comunicare privind programările de întreținere poate duce la întârzieri și probleme operaționale.

Lipsa de comunicare între părțile unui contract de prestări servicii privind necesitatea unor resurse suplimentare poate duce la creșterea neprevăzută a costurilor, pentru care beneficiarul nu era pregătit financiar sau la întârzieri de executare.

O altă problemă practică poate privi calitatea produselor finale. Fără o comunicare clară despre standardele de calitate așteptate, furnizorul de servicii poate livra rezultate care nu îndeplinesc cerințele beneficiarului dintr-un contract de prestări servicii, ducând la refacerea lucrărilor și la pierderi de timp și bani.

În concluzie, este important ca un model profesionist de contract prestări servicii să specifice canalele și frecvența comunicării între părți.

Aspecte privind confidențialitatea informațiilor schimbate între părțile dintr-un contract de prestări servicii.

În anumite domenii, cum ar fi IT sau servicii medicale, confidențialitatea și securitatea datelor sunt critice. Un contract de prestări servicii ar trebui să includă clauze stricte privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor. Fără aceste clauze, există riscul ca informațiile sensibile să fie compromise, ceea ce poate avea consecințe juridice și reputaționale grave.

Alternativ, părțile pot semna separat un acord de confidențialitate (model NDA reciproc, model NDA unilateral) - citește mai multe despre clauze de confidențilitate.

Cum să elaborezi un model de contract prestări servicii eficient

Detaliază clar serviciile ce formează obiectul contractului de prestări servicii

Asigură-te că descrierea serviciilor din modelul de contract este detaliată și specifică. Include termeni măsurabili și evită ambiguitățile. De exemplu, în loc de a spune "mentenanță periodică", specifică frecvența, durata și tipul activităților de mentenanță. Sau, un contract pentru servicii IT poate specifica exact ce tip de suport tehnic va fi oferit, frecvența actualizărilor software și timpul de răspuns pentru soluționarea problemelor.

Un model contract prestări servicii detaliază prin clauzele sale ce se așteaptă de la fiecare parte. Prin stabilirea acestor detalii în avans, ambele părți știu la ce să se aștepte, ceea ce reduce riscul de neînțelegeri.

Stabilește termene de predare și plată prin modelul de contract prestări servicii

Include termene clare pentru executarea serviciilor, precum și condițiile de plată. Specifică penalitățile pentru întârzieri și procedurile de soluționare a disputelor. Aceste detalii ajută la prevenirea neînțelegerilor și asigură respectarea termenilor contractuali. De exemplu, într-un contract de prestări servicii construcții, termenul de finalizare a unui proiect este esențial. Specificând datele de început și de sfârșit, precum și penalitățile pentru întârziere, se poate asigura că proiectul va fi finalizat la timp.

Asigură-te că ai prevăzut standarde privind calitatea serviciilor din contractul de prestări servicii

Contractele de servicii includ deseori clauze referitoare la standardele de calitate. De exemplu, un contract pentru servicii de curățenie poate specifica frecvența curățeniei, produsele utilizate și nivelul de curățenie așteptat. Aceste detalii ajută la menținerea unui nivel constant de calitate și oferă beneficiarului un mecanism de control.

Prevede expres cum sunt gestionate costurile dintr-un contract de prestări servicii.

Un model contract prestări servicii bine redactat va include detalii privind costurile implicate. De exemplu, un contract pentru servicii de marketing digital sau un contract pentru un copywriter poate detalia costul pentru fiecare campanie, rezultatele scontate, volumul de conținut așteptat, criterii privind originalitatea ideilor etc.

Protejează drepturile de proprietate intelectuală născute prin executarea contractului de prestări servicii.

Include clauze privind drepturile de proprietate intelectuală. Specifică cine deține drepturile asupra lucrărilor create și cum pot fi utilizate acestea. Aceasta previne disputele și protejează creațiile părților implicate. În domenii precum dezvoltarea software sau designul grafic (modele contracte), protecția drepturilor de proprietate intelectuală este esențială. Un contract de prestări servicii poate specifica cine deține drepturile asupra lucrărilor create și cum pot fi utilizate acestea.

0 comentarii

Comments


Citește și...

Docs & Deeds logo
bottom of page